پیام تقدیر و تشکر سرپرست سابق دانشکده از معاونین، مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشکده