اطلاعیه انتخاب واحد اینترنتی

«اطلاعیه»
به اطلاع میرساند:
دانشجویانی که ثبت انتخاب واحد اینترنتی آنها معتبر میباشد در صورت نیاز به هرگونه  تغییردر واحد های اخذ شده در زمان حذف و اضافه مجاز به تغییر میباشند ودانشجویانی که در انتخاب واحد اینترنتی شرکت ننموده اند و یا ثبت انتخاب واحد آنها نا معتبر میباشد میبا یست جهت انتخاب واحد و تصحیح واحد های اخذ شده در روز انتخاب واحد حضوری مراجعه نمایند .