16 آذر، روز جهاني هواپيمايي كشوري...

16 آذر، روز جهاني هواپيمايي كشوري

شانزدهم آذرماه مصادف با هفتم دسامبر سالروز امضاي كنوانسيون بين‌المللي هواپيمائي كشوري موصوف به كنوانسيون شيكاگو در سال 1944 و متعاقب آن تشكيل سازمان جهاني هواپيمايي كشوري مي‌باشد كه در سال 1994 همزمان با پنجاهمين سالگرد امضاي كنوانسيون مذكور، مجمع عمومي سازمان جهاني هواپيمائي كشوري طي ماده پنج قطعنامه A29-1 اين روز را به عنوان "روز جهاني هواپيمايي كشوري " تصويب و اعلام نمود كه مراتب متعاقبا در سال 1996 از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز طي قطعنامه اي به صورت رسمي تصويب گرديد و از همين سال در تقويم رسمي مناسبت هاي جهاني سازمان ملل متحد درج شد.
بر اين اساس همه سال كشورهاي عضو ايكائو در جهت گراميداشت اين روز و يادآوري و تاكيد براهميت صنعت هوانوردي و حمل و نقل هوايي در كمك به ايجاد و حفظ دوستي و تفاهم بين ملتها و توسعه اجتماعي و اقتصادي جوامع و نيز نقش اساسي سازمانهاي هواپيمائي كشوري در پاسخ به نياز مردم به حمل و نقل هوايي ايمن، منظم، كارا و اقتصادي واستقرار و استمرار نظم و قانونمندي در حمل و نقل هوايي، نسبت به برگزاري مراسم و برنامه‌هاي مختلفي اقدام مي‌نمايند. امسال شعار روز جهاني هواپيمايي كشوري از سوي سازمان جهاني هواپيمايي كشوري "هواپيمايي امن، ايمن و پايدار براي جهان ما " اعلام شده است....