اعطای عضویت سه ساله در برنامه جهانی TRAINAIR PLUS

   متعاقب تکمیل موفقیت آمیز بسته آموزشی استاندارد   DME Fernau 2020 Maintenance Course ایکائو عضویت سه ساله دانشکده را در برنامه جهانی  TRAINAIR Plus  رسماً تایید کرد.