جت اويشن به عنوان بهره بردار جديد هندلينگ فرودگاه آل مكتوم انتخاب شد

جت اويشن به عنوان بهره بردار جديد هندلينگ فرودگاه آل مكتوم انتخاب شد
شركت "جت اويشن" دبي به عنوان بهره بردار جديد هندلينگ زميني فرودگاه بين المللي آل مكتوم مركز جهاني دبي برگزيده شد.
به گزارش وب سايت اخبار هوانوردي خاورميانه، مقرر شده است اين شركت علاوه بر ارائه خدمات هندلينگ، خدمات تعمير و نگهداري نيز ارائه دهد.