افزايش ظرفيت خطوط هوايي داخلي نرخ بليت را در استراليا ثابت نگه مي دارد

افزايش ظرفيت خطوط هوايي داخلي نرخ بليت را در استراليا ثابت نگه مي دارد
خطوط هوايي كانتاس و ويرجين استراليا كه براي حفظ سهم خود در بازار داخلي رقابت شديدي با هم دارند، پس از بازگشت هواپيمايي تايگر به عرضه، وضعيت دشوارتري پيش رو دارند.
به گزارش رويترز، هواپيمايي تايگر كه از سال 2011 هواپيماهاي خود را زمينگير كرده بود، پس از برطرف ساختن مشكلات ساختاري خود و افزايش ظرفيت به عرضه بازگشته است و خطوطهوايي كانتس، ويرجين و جت استار نيز با افزايش 7 تا 9 درصدي ظرفيت هاي شان، سعي در حفظ سهم بازار خود دارند.
بر اساس اين گزارش، پيش بيني مي شود بازگشت تايگر و مهم تر از همه، افزايش ظرفيت ها، موجب شود قيمت بليت هاي داخلي افزايش چنداني نداشته باشد.