دولت بريتانيا بيش از يك ميليارد پوند به فرودگاه هاي لندن كمك مي كند

دولت بريتانيا بيش از يك ميليارد پوند به فرودگاه هاي لندن كمك مي كند
مسوولان هواپيمايي كشوري بريتانيا اعلام كردند: دولت اين كشور در نظر دارد بيش از 200 پوند به فرودگاه هاي هيترو و استن استد "تزريق" نمايد.
به گزارش روزنامه گاردين، موافقت هاي اوليه ي براي پرداخت اين ميزان اعتبار اخذ شده است و هواپيمايي كشوري بريتانيا پيش بيني مي كند علاوه بر اين ميزان بتواند تا آغاز سال جاري ميلادي، 40 ميليون پوند ديگر به هاب هاي هوانوردي لندن تزريق كند.
بر اساس اين گزارش اين تصميم زماني اتخاذ شد كه وزارت حمل و نقل بريتانيا در گزارشي اعلام كرد:فرودگاه هاي بزرگ لندن براي مقابله با بحران مالي و توان جذب سرمايه گذاري هاي جديد، نياز مبرمي به دريافت وام و كمك هاي مالي دولت دارند. اين در حالي است كه پيش از اين260 ميليون پوند به اين دو فرودگاه تزريق شده است.
اين گزارش حاكي است: در ماه گذشته، فرودگاه گت ويك لندن با رقمي معادل يك ميليارد و 510 ميليون پوند به   يك گروه عمراني واگذار شد كه مقرر گرديد اين مبلغ به پرداخت بدهي هاي ساير فرودگاه هاي بزرگ بريتانيا تخصيص يابد.