پروازهاي خارجي فرودگاه صلاله عمان افزايش مي يابد

پروازهاي خارجي فرودگاه صلاله عمان افزايش مي يابد
تايمز عمان گزارش داد: دو شركا هواپيمايي حاشيه خليج فارس در نظر دارند در كمتر از چند ماه، دو پرواز جديد از مبدا فرودگاه صلاله برقرار نمايند.
بر اساس اين گزارش، شركت هواپيمايي قطرايرويز پرواز جديد خود را كه هنوز مقصد آن اعلان نشده است، از ماه مه آغاز خواهد كرد و هواپيمايي عمان نيز از ماه آوريل به مقصد جده پرواز خواهد كرد.
"سليم اليافي"، مدير فرودگاه صلاله، با تاييد اين خبر گفت: هم اكنون دو شركت هواپيمايي اير اينديا اكسپرس و ايرعربيا از مبدا اين فرودگاه به مقاصد كوچي و شارجه پرواز مي كنند.