در سال گذشته، ترافيك بار و مسافر در آمريكالي شمالي و جنوبي افزايش داشت

در سال گذشته، ترافيك بار و مسافر در آمريكالي شمالي و جنوبي افزايش داشت
عملكرد مطلوب شركت هاي هواپيمايي آمريكاي شمالي در سال 2012 نشان داد كه پيش بيني ياتا مبني بر بهبود ترافيك بار و مسافر در اين بخش از جهان بي دليل نبوده است.
به گزارش رويترز، رشد خوب خطوط هوايي آمريكاي شمالي در سال گذشته دلايل زيادي داشت كه مهم ترين آنها، اصلاح ظرفيت ها بود كه منجر به كاهش هزينه ها و افزايش ضريب حمل مسافر گرديد.
تقاضا براي سفرهاي هوايي در آمريكاي جنوبي نيز روند مطلوبي داشت كه دليل آن، رشد اقتصادي كشورهاي اين منطقه، به خصوص مكزيك و برزيل، و به تبع آن، افزايش فرصت هاي تجاري در اين بخش از جهان بوده است.