ترافيك مسافري فرودگاه رفيق حريري در سال گذشته ميلادي افزايش داشت

ترافيك مسافري فرودگاه رفيق حريري در سال گذشته ميلادي افزايش داشت
سازمان هواپيمايي كشوري لبنان اعلام كرد: به رغم كاهش پروازهاي ترانزيت، تعداد مسافراني كه در سال 2012 ميلادي از فرودگاه بين المللي رفيق حريري تردد كردند، در مقايسه با سال ماقبل پنج درصد رشد داشته است.
به گزارش روزنامه استار، در سال 2012 ميلادي، در حدود شش ميليون مسافر از فرودگاه رفيق حريري تردد كردند كه اين ميزان در مقايسه با سال ماقبل، 540 هزار نفر افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش، مجموع پروازها در سال گذشته ميلادي، 58/11 درصد كاهش داشت كه بيشترين ميزان كاهش، با 36 درصد، مربوط به پروازهاي ترانزيت بوده است.