ترافيك مسافري فرودگاه هاي عراق روز به روز در حال افزايش است

ترافيك مسافري فرودگاه هاي عراق روز به روز در حال افزايش است
يك كارشناس پروازهاي چاتر در شركت خدمات هوايي "چاپمن" گفت: با توجه به افزايش سفر نمايندگان شركت هاي نفتي به شمال عراق، پروازهاي چارتر به مقصد اين بخش از كشور افزايش يافته است.
به گزارش رويترز "جيمز كوك" با بيان اين مطلب افزود: به دليل افزايش سرمايه گذاري ها در صنعت نفت و گاز عراق بيشتر اين پروازها به مقصد شهرهاي بصره، بغداد، شهر مقدس نجف، سليمانيه، و كركوك انجام  مي گيرد.  
وي ادامه داد: در امور بازرگاني، گفتگوهاي حضوري از اهميت ويژه اي برخوردار است و رونق مجدد صنعت نفت و گاز عراق موجب شده است پروازهاي چارتر در منطقه خاورميانه رشد چشمگيري داشته باشد.
وي ايمني بيشتر پروازهاي چارتر را از ديگر دلايل رونق اين پروازها دانست و افزود: هواپيماهاي چارتر به دليل حضور گروهي از افراد متخصص در داخل پرواز، چندين بار كنترل مي شوند و در صورت مشاهده كوچك ترين ايراد، هميشه يك هواپيماي "آماده به كار" براي خدمات دهي به مسافران وجود دارد.
شركت خدمات هوايي "چاپمن فري بورن" در 22 كشور جهان در پنج قاره مختلف، داراي 32 دفتر است و در سال گذشته، وظيفه هماهنگي بيش از پنج هزار پرواز چارتر مسافري و باري را بر عهده داشت.