يك گروه سرمايه گذار عماني هواپيمايي ملي تانزانيا را احيا مي كند

يك گروه سرمايه گذار عماني هواپيمايي ملي تانزانيا را احيا مي كند
يك گروه سرمايه گذار عماني در نظر دارد براي احياي خطوط هوايي ورشكسته تانزانيا، در حدود 100 ميليون دلار در شركت هواپيمايي ملي اين كشور سرمايه گذاري كند.
به گزارش مسقي ديلي، شركت توسعه و سرمايه گذاري الحيات كه يك كنسرسيوم چند مليتي را مديريت مي كند، در نظر دارد تا پايان هفته جاري، تفاهم نامه اي با مقامات تانزانيايي امضا كند.
"شيخ سالم الحرثي" مدير گروه الحيات، با تاييد اين خبر گفت: هدف از سرمايه گذاري در اين شركت ساخت يك مركز آموزش، بازسازي ساختمان هاي مركزي و سفارش هواپيماهاي جديد است كه پيش بيني مي شود در حدود شش تا ده ماه به طول انجامد.