كويت ايرويز كارمندان بالاي 25 سال خدمت را بازنشسته مي كند

كويت ايرويز كارمندان بالاي 25 سال خدمت را بازنشسته مي كند
شركت هواپيمايي كويت ايرويز اعلام كرد: اين شركت در نظر دارد يك هزار و 256 نفر از پرسنل بالاي 25 سال خدمت خود را بازنشسته كند.
به گزارش كويت تايمز، اين امر در راستاي خصوصي سازي اين شركت هواپيمايي انجام مي گيرد كه قرار است در سه فاز انجام شود و بازنشستگي پرسنل فاز نخست طرح تغيير ساختار و خصوصي سازي اين شركت هواپيمايي عربي به شمار مي رود.