تركيش ايرلاينز پروازهاي خود را به شهرهاي مصر افزايش داد

تركيش ايرلاينز پروازهاي خود را به شهرهاي مصر افزايش داد
با برقراري پرواز مستقيم شركت هواپيمايي تركيش ايرلاينز در مسير استانبول-شرم الشيخ، تعداد پروازهاي تركيش ايرلاينز در مسير شهرهاي مصر به چهار پرواز رسيد.
به گزارش بلومبرگ، اين پروازها ابتدا هفته اي چهار بار و با استفاده از جت هاي ايرباس تك راهرو انجام خواهد شد، اما در صورت استقبال مسافران، به صورت روزانه درخواهد آمد.