دولت بحرين گلف اير را به لحاظ مالي تقويت مي كند

دولت بحرين گلف اير را به لحاظ مالي تقويت مي كند
گلف ديلي نيوز گزارش داد: شركت هواپيمايي گلف اير براي تامين اعتبارات مورد نياز خود، 185 دينار بحرين (490 ميليون دلار آمريكا) وام دريافت مي كند.
بر اساس اين گزارش، اعتبارات دريافتي صرف تامين هزينه هاي تغيير ساختار و پرداخت بدهي هاي اين شركت هواپيمايي خواهد شد.
"سامر المجالي"، مدير عامل گلف اير، در اين خصوص گفت: تصميم دولت براي پرداخت اين ميزان وام به گلف اير، نشانگر جايگاه كليدي اين شركت هواپيمايي در اقتصاد بحرين است.
وي خاطرنشان كرد: گلف اير با فرصت هاي شغلي مستقيم و غير مستقيمي كه ايجاد كرده است، براي حداقل صدهزار نفر اشتغالزايي كرده است.