شركت هاي هواپيمايي خاورميانه ميانگين ترافيك مسافري ماه اوت را افزايش دادند

شركت هاي هواپيمايي خاورميانه ميانگين ترافيك مسافري ماه اوت را افزايش دادند
انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) اعلام كرد: در ماه اوت، ترافيك مسافري جهاني 3/5 درصد افزايش داشت كه دليل اين امر رشد فوق العاده ترافيك در خاورميانه گزارش شده است.
به گزارش ريترز، شركت هاي هواپيمايي خاورميانه كه به خصوص در مسيرهاي بين قاره اي به سرعت در حال رشد هستند، با رشد چشمگيري كه در ماه اوت داشتند، موجب بهبود ميانگين ترافيك مسافري شدند.
بر اساس اين گزارش، خطوط هوايي خاورميانه در ماه اوت جاري به رشد كم نظير 7/16 درصدي رسيدند كه البته، يكي از دلايل اين امر، مصادف شدن كامل ماه رمضان سال گذشته با ماه اوت بود كه قطعا بر ميزان ترافيك تاثيرگذار بوده است.  
گفتني است شركت هاي هواپيمايي خاورميانه ظرفيت هاي خود را در ماه اوت 3/13 درصد افزايش دادند كه اين امر ضريب حمل مسافر را با اندكي كاهش به 4/78 درصد رساند.