هواپيمايي ايبريا سامانه كاهش آلاينده هاي كربني را با موفقيت آزمايش كرد

هواپيمايي ايبريا سامانه كاهش آلاينده هاي كربني را با موفقيت آزمايش كرد
شركت هواپيمايي ايبريا با هدف كاهش مصرف سوخت و مهم تر از همه، كاهش انتشار دي اكسيد كربن،  سامانه جديد سوخت گيري زميني خود را در ترمينال 4  فرودگاه باراخاس مادريد آزمايش كرد.
به گزارش شبكه خبري بلومبرگ، در اين سامانه كه با استفاده از فن آوري تله متري (دورسنجي) كار مي كند، كاميون هاي حمل سوخت به رابط هاي واير لس (بي سيم) مجهز خواهند شد  كه اين امر دريافت امواج راديويي  به وسيله تراشه هاي نصب شده در تجهيزات زميني را آسان تر مي كند.
بر اساس اين گزارش، يك مسافت سنج ديجيتال نيز در وسايل نقيله مذكور نصب خواهد شد كه اين وسيله، ضمن كنترل عملكرد موتور، مسافت طي شده را نيز كنترل خواهد كرد.
در اين گزارش آمده است: تا كنون اين سامانه جديد برروي چهار دستگاه تانكر ويژه حمل سوخت نصب شده است كه در صورت موفقيت آميز بودن عملكرد آنان، تعداد اين تانكرها افزايش خواهد يافت.
كارشناسان محيط زيست بر اين باورند كه استفاده از اين سامانه، ميزان سوخت مصرفي تجهيزات زميني فرودگاه  را در حدود پنج درصد و ميزان انتشار آلاينده هاي كربني را تا 520 تن در سال كاهش خواهد داد كه براي اين ميزان كاهش گاز دي اكسيد كربن، لازم بود حداقل 2600 اصله درخت غرس شود.