لوفت هانزا با شركت هاي هواپيمايي خاورميانه وارد شراكت نمي شود


لوفت هانزا با شركت هاي هواپيمايي خاورميانه وارد شراكت نمي شود
مدير اجرايي شركت هواپيمايي لوفت هانزا گفت:بسيار بعيد است كه لوفت هانزا بريا تشكيل يك "الاينس" با شركت هاي هواپيمايي خاورميانه به توافق برسد.

به گزارش خليج تايمز، اتحادايرويز كه به تازگي سهام ايربرلين و سه درصد از سهام ايرلينگوس را خريداري كرده است، در صدد است با عقد قراردادهاي همكاري با خطوط هوايي برتر اروپايي حضور خود را در بازارهاي اروپايي را توسعه دهد.