الاتحاد نيز به گروه مصرف كنندگان سوخت هاي گياهي مي پيوندد

الاتحاد نيز به گروه مصرف كنندگان سوخت هاي گياهي مي پيوندد
شركت هواپيمايي الاتحاد با هدف كاهش اتكاي خود به سوخت هاي فسيلي، در نظر دارد به "گروه مصرف كنندگان سوخت هاي پايدار هوانوردي" بپيوندد.

به گزارش مركز هوانوردي آسيا-اقيانوسيه اين گروه در نظر دارد با تشويق شركت هاي هواپيمايي به استفاده از سوخت هاي گياهي، علاوه بر كاهش اتكاي اين شركت ها به سوخت هاي فسيلي، از تاثيرات مخرب نوسان نرخ سوخت بر اقتصاد شركت هاي هواپيمايي نيز بكاهد.

بر اساس اين گزارش گروه مذكور در سال 2008 ايجاد شده است و در مدت چهار سالي كه از فعاليت آن       مي گذرد، ميزگردهاي مختلفي براي تشويق استفاده از سوخت هاي گياهي برگزار كرده است.