سازمان هواپيمايي كويت هواپيماهاي معيوب كويت ايرويز را زمين گير كرد

سازمان هواپيمايي كويت هواپيماهاي معيوب كويت ايرويز را زمين گير كرد
متعاقب بروز چند سانحه براي هواپيماهاي كويت ايرويز، سازمان هواپيمايي كويت پرواز سه تا پنج فروند از هواپيماهاي اين شركت هواپيمايي را به حالت تعليق درآورد.

به گزارش خبرگزاري كونا، "سالم الاثانيه"، وزير ارتباطات كويت، در اين خصوص گفت: زيان مالي كويت ايرويز در ازاي جان انسان هاي اهميتي ندارد، چرا كه ايمني پروازها چيزي نيست كه بتوان بر سر آن مسامحه كرد.