ترافيك فرودگاه كويت در ماه مارس افزايش يافت

ترافيك فرودگاه كويت در ماه مارس افزايش يافت
سازمان هواپيمايي كشوري كويت اعلام كرد: فرودگاه بين المللي كويت در ماه مه، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افزايش داشت.
به گزارش خبرگزاري كونا، در اين مدت، مجموع ترافيك مسافري اين فرودگاه هفت درصد و ترافيك فريت، سه درصد رشد داشته است.
در اين مدت، 703 هزار مسافر از اين فرودگاه جابه جا شدند، در حالي كه مجموع نشست و برخاست ها هفت هزار و 178 پرواز بود كه از اين تعداد، شش هزار و 259 پرواز، تجاري بودند.