مديركل ياتا: تخصيص دالان هاي پروازي بايد عادلانه باشد

مديركل ياتا: تخصيص دالان هاي پروازي بايد عادلانه باشد

مديركل انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) گفت: محدوديت دالان هاي پروازي مهم ترين چالش پيش روي خطوط هوايي خاورميانه براي گسترش شبكه پروازي است.

به گزارش رويترز، "توني تيلور" با بيان اين مطلب افزود: در منطقه خاورميانه، كمتر از 40 درصد دالان هاي پروازي در اختيار هواپيمايي كشوري است و مابقي به نيروهاي هوايي تعلق دارد كه اين امر در دراز مدت معضلي جدي بر سر راه گسترش پروازها خواهد بود.

وي با تاكيد بر يافتن راهكارهاي مناسب براي خروج از اين بحران گفت: براي رفع اين نگراني، بهينه سازي استفاده از پتانسيل هاي موجود، امري ضروري است.