پيشرفت فيزيكي عمليات عمراني فرودگاه ملك عبدالعزيز محسوس است

پيشرفت فيزيكي عمليات عمراني فرودگاه ملك عبدالعزيز محسوس است

روزنامه هاي سعودي گزارش دادند: فعاليت هاي عمراني مرتبط با نوسازي و بازسازي فرودگاه بين المللي ملك عبدالعزيز بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

بر اساس اين گزارش، عمليات عمراني كليه سطوح پروازي فرودگاه به پايان رسيده است و اين فرودگاه آماده پذيرش هواپيماهاي نسل جديد است.

ساير بخش هاي تحت تعمير فرودگاه نيز در حدود 70 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند و پيش بيني مي شود تا اواسط سال آينده ميلادي به بهره برداري برسند.