قطرايرويز پروازهاي خود را به فرودگاه هيترو افزايش مي دهد

قطرايرويز پروازهاي خود را به فرودگاه هيترو افزايش مي دهد

شركت هواپيمايي قطر ايرويز، كه يكي از معدود خطوط هوايي پنج ستاره جهان به شمار مي رود، در نظر دارد از 25 مارس سال آينده، تعداد پروازهاي روزانه خود را به مقصد فرودگاه هيترو به پنج پرواز افزايش دهد.

به گزارش رويترز، با برقراري اين پرواز، تعداد پروازهاي هفتگي اين شركت هواپيمايي در مسير دوحه-لندن، از 28 پرواز در حال حاضر، به 35 پرواز خواهد رسيد.