ترافيك مسافري فرودگاه بين المللي مسقط افزايش يافت

ترافيك مسافري فرودگاه بين المللي مسقط افزايش يافت

ترافيك مسافري فرودگاه بين المللي مسقط در بازه زماني منتهي به اكتبر 2011، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش مطلوبي داشت.

به گزارش تايمز عمان، در اين مدت، پنج ميليون و 345 هزار و 386 نفر از اين فرودگاه جابه جا شدند كه اين ميزان، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 1 درصد افزايش داشت.

بر اساس اين گزارش، دليل افزايش دو رقمي ترافيك در اين فرودگاه، افزايش پروازهاي خطوط هوايي عمان اير، اير اينديا اكسپرس، فلاي دبي، قطر ايرويز و لوفت هانزا بوده است.

همچنين، در اين مدت، 82 هزار 347 تن كالا از اين فرودگاه جابه جا شد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، سه درصد افزايش داشته است.