خطوط هوايي قطرايرويز پروازهاي خود را به خاور دور افزايش مي دهد

خطوط هوايي قطرايرويز پروازهاي خود را به خاور دور افزايش مي دهد

شركت هواپيمايي قطرايرويز كه ناوگان آن در سال هاي اخير به لحاظ كمي و كيفي رشد بسيار خوبي داشته است، در نظر دارد ضمن برقراري پروازهاي جديدي به مقصد فرودگاه هاي خاور دور، تعداد برخي پروازها را نيز افزايش دهد.

به گزارش خليج تايمز، فرودگاه چانگ كينگ پنجمين مقصد پروازي قطرايرويز در چين است و پروازهاي آن، در ابتدا، هفته اي سه بار، و در صورت افزايش تقاضا، به صرت روزانه انجام خواهد شد.

همچنين، به دليل افزايش تقاضا براي پرواز در مسيرهاي پكن و هنگ كنگ، سه پرواز به پروازهاي كنوني پكن و چهار پرواز نيز به پروازهاي هنگ كنگ افزوده خواهد شد.

گفتني است با افزايش پروازهاي پكن، تعداد اين پروازها از 25 پرواز در هفته به 35 پرواز افزايش خواهد يافت.