آيا خطوط هوايي اروپاي شرقي مي توانند رشد سال هاي گذشته را حفظ كنند؟

آيا خطوط هوايي اروپاي شرقي مي توانند رشد سال هاي گذشته را حفظ كنند؟

رويترز گزارش داد: در سال هاي اخير، شركت هاي هواپيمايي اروپاي شرقي رشد بسيار مطلوبي داشتند، اما متعاقب رسيدن بحران مالي به شرق قاره سبز، اين شركت ها نيز روزهاي سختي را سپري مي كنند.

بر اساس اين گزارش، پس از تجديد نظرهاي كارشناسي، پيش بيني ياتا در خصوص سود صنعت هوانوردي اروپا در سال جاري ميلادي به 4/1 ميليارد دلار رسيد، اما واقعيت اين است كه درآمدهاي صنعت هوانوردي قاره سبز در سال 2012 ميلادي، به شدت كاهش خواهد يافت.

اين در حالي است كه ياتا پيش بيني كرد درآمد صنعت هوانوردي اروپا در سال آينده ميلادي در حدود 300 ميليون دلار باشد كه اين ميزان، در مقايسه با ساير مناطق، بسيار پايين و فقط اندكي بالاتر از سود صنعت هوانوردي قاره آفريقاست.

اين گزارش حاكي است: صنعت هوانوردي قاره سبز با مشكلات عديده اي مواجه است كه افزايش 8/4 درصدي ظرفيت ناوگان خطوط هوايي اروپا در برابر رشد 9/3 درصدي تقاضاها، مهم ترين آنهاست.

همچنين، افزايش شديد ماليات ها در بريتانيا، آلمان و اتريش فشار مضاعفي را بر صنعت هوانوردي اروپا وارد ساخته است. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند شرايط شركت هاي هواپيمايي بزرگ غرب اروپا با شركت هاي هواپيمايي نوپاي شرق اين قاره به هيچ عنوان يكسان نيست.

در اين گزارش آمده است: در چند سال اخير، ترافيك هوايي در كشورهايي مثل لهستان و جمهوري چك به سرعت افزايش يافت و رشد توليد ناخالص ملي در اين كشورها با رشد 6/7 درصدي، به دوبرابر ميانگين جهاني رسيد.

اما اندكي بعد بحران مالي به پشت دروازه هاي مالي كشورهاي شرق اروپا نيز رسيد و دول اين كشورها را نيز وادار به اتخاذ رياضت هاي اقتصادي كرد.

در سال 2010 ميلادي، توليد ناخالص ملي در اروپا با كاهش 5/0 درصدي نسبت به ميانگين جهاني، به 3/3 درصد رسيد و پيش بيني مي شود اروپايي ها براي جبران اين كاهش، راه سختي را در پيش داشته باشند.

البته، وضعيت همه كشورهاي اروپايي يكسان نيست و به عنوان مثال، جمهوري چك ضرايط بهتري دارد. كسري بودجه ملي در مقايسه با توليد ناخالص ملي، "قابل قبول" است و پيش بيني        مي شود ترافيك هوايي تا سال 2014 ميلادي، سالانه حداقل 3/6 درصد رشد داشته باشد.

در مجارستان، دولت برنامه هاي ملي سازي را دنبال مي كند كه مهم ترين آنها، ملي سازي شركت هواپيمايي مالو است. اما در مقايسه با مجارستان، روماني، كه ثبات سياسي مطلوبي هم ندارد، در صدد است 20 درصد از سهام شركت هواپيمايي ملي خود را واگذار كند. البته، در صورتي كه روماني عضويت در پيمان شنگن را بپذيرد، پيش بيني مي شود رشد توليد ناخالص ملي اين كشور در بازه زماني 2013 تا 2015 ميلادي، حداقل به 7/4 درصد برسد.