حراست |Security

سید مجید گل محمد

سمت : مدیر حراست دانشکده

تلفن تماس

2842 21 98+

فکس : 

2842 21 98+

Seyed majid Gholmohammad

Security Manager

Tel : 
+98 21 2842

Fax : 

+98 212842

Email:Gholmahammad@catc.ac.ir 

 

وظایف و اختیارات:
درحال بروزرسانی می باشد.